top of page

VERPAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

Verpak Ambalaj Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyor ve kişisel verilerinizin korunması için mümkün olan en üst düzeyde güvenlik tedbirlerini alıyoruz.  Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak bilgilendirmek isteriz.

Şirketimize ait binalar, ofisler, üretim alanları, atölyeler ve benzeri diğer çalışma alanlarına gerçekleştirdiğiniz ziyaretler kapsamında siz ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin şeffaf biçimde ve kontrol hakkınız çerçevesinde işlenmesi amacıyla, işbu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesine uygun olarak hazırlanmıştır. 

  1. VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, KVKK uyarınca, Verpak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

  1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Kimlik Verileri; Adı, Soyadı

Güvenliğe dair veriler; Kamera Kayıtları, ziyaret tarih ve saati, internet erişim logları.

 

  1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket ile ilişkiniz kapsamında kişisel verileriniz aşağıda yer alan amaçlarla işlenmektedir:

Şirket randevularının oluşturulması ve takibi,

Ziyaretçi takibinin yapılması,

İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,

Bina, müşteri ve çalışan güvenliği için kameralarla izleme faaliyetinin gerçekleştirilmesi, meydana gelebilecek her türlü olumsuzlukların önceden önlenebilmesi, olayların tespiti, içerden veya dışardan gelebilecek tehlikelere karşı güvenlik denetimlerinin sağlanabilmesi,

İşyeri dâhilinde suç işlenmesi halinde bunun tespiti,

Resmi kurumlardan gelen soruların yanıtlanması,

Mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması.

Şirket, Kişisel Verileri işleme amaçlarında değişiklik olursa veya yeni bir amaç ortaya çıkarsa bu amaç için veri işleme faaliyetine başlamadan önce, sizlere aydınlatma yükümlülüğünü ayrıca ve ivedilikle yerine getirecektir.

 

  1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Verileriniz yurtiçi veya yurtdışında ilgisiz hiçbir kurum veya kuruluşa aktarılmamaktadır. Verileriniz ilgisiz üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. İşyeri bina yönetimi tarafından yerleştirilen kameralardaki görüntü kayıtlarınız ve bina yönetimine verdiğiniz kimlik bilgileriniz veri sorumlusu sıfatıyla işyeri bina yönetimi tarafından tutulmakta ve işlenmektedir.

  1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, Şirketimize ait binalar, ofisler, üretim alanları, atölyeler ve benzeri diğer çalışma alanlarına gerçekleştirdiğiniz ziyaretler kapsamında, anılan alanlara girişiniz esnasında ziyaret defterine kayıt ve elektronik kamera sistemleri vasıtasıyla elde edilmektedir. Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5, 6 ve 8. maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir:

  • İş Kanunu, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu başta olmak üzere şirketimizin tabi olduğu mevzuatta ve kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,

  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

  1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinizle ilişkili olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili Verpak Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti.’ne yazılı olarak başvurmanız halinde, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde talebinize ücretsiz olarak cevap verilecektir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Bu hakları kullanmak için talebinizi, https://www.verpak.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi adresinde yer alan kişisel veri sahibi başvuru formunu eksiksiz doldurup imzalayarak tarafımıza başvuru yapabilirsiniz. Başvurunuzu şahsen, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya Noter vasıtası ile yapacaksanız, başvuru formunun ıslak imzalı bir nüshasını Yassıören Mahallesi Hadımköy Caddesi No:190/1 Arnavutköy, İstanbul adresine, zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazarak bize iletebilirsiniz. Başvurunuzu 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan güvenli elektronik imza ile imzalanmak suretiyle yapacaksanız, e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazıp Şirket kayıtlı elektronik posta adresi olan “verpak@hs01.kep.tr” kep adresine gönderebilirsiniz.

BAŞVURU FORMU

bottom of page