top of page

VERPAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

GERÇEK KİŞİ TEDARİKÇİ VE TÜZEL KİŞİ TEDARİKÇİNİN GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİSİ - GERÇEK KİŞİ MÜŞTERİ VE TÜZEL KİŞİ MÜŞTERİNİN GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİSİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu sıfatıyla Verpak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dâhilinde, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK'nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK'da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

  1. VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, KVKK uyarınca, Veri sorumlusu Verpak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir. 

  1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Tarafımıza sizin tarafınızdan veya temsilcisi olduğunuz şirketiniz yetkilileri tarafından sözleşme ilişkimiz kapsamında sağlanan ve tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:   

Kimlik 

Adı, soyadı, TC kimlik no/Pasaport no, imza. 

İletişim 

İkametgâh adresi, e-posta, telefon numarası, şirket içi iletişim bilgileri (şirket cep telefonu hattı, dâhili telefon numarası) 

Görsel veriler  

Kamera kayıtları 

Risk Yönetimi  

Memnuniyet durumu, talep ve şikâyetler 

Finans 

Banka hesap no ve IBAN 

Diğer 

Araç plakası.

 

  1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket ile ilişkiniz kapsamında kişisel verileriniz aşağıda yer alan amaçlarla işlenmektedir:

Tarafınızdan veya temsilcisi olduğunuz şirket tarafından Şirket'e temin edilen mal ve hizmete ilişkin işlerin ve iletişimin koordinasyonu ve yürütülmesi ve hizmet/sözleşme ifasına ilişkin kalite kontrolü ve değerlendirmesi,

Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

Tedarikçi ve müşteriler arasında iletişim sağlanması,

Tedarikçi çalışanlarından destek alınması

amaçlarıyla; şirket politikalarımızı uygulamak açısından gerekli olduğu takdirde işlenebilir. 

Öte yandan,

Resmi kurumlardan gelen soruların yanıtlanması,

Mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, 

Savunma hakkımızı kullanabilmek veya tarafımızdan usulüne uygun bir hukuki süreç kapsamında talep edildiği takdirde hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek adına ve 

Şirket işyeri ve binasında iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve denetimi gibi yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenebilir. 

Şirket, Kişisel Verileri işleme amaçlarında değişiklik olursa veya yeni bir amaç ortaya çıkarsa bu amaç için veri işleme faaliyetine başlamadan önce, sizlere aydınlatma yükümlülüğünü ayrıca ve ivedilikle yerine getirecektir.

  1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz zaman zaman ve faaliyetin gerektirdiği ölçüde, şirket işleyişimizi yürütebilmek için Şirket'in hizmet aldığı mesleki danışmanlar ve denetçilerle, yasal yükümlülüklerimizi getirmek için hizmet aldığımız iş sağlığı ve güvenliği kurumları ve uzmanlarıyla, bankalarla paylaşılabilir. Öte yandan kişisel verileriniz yurtdışında hiçbir kurum veya kuruluşa veya ilgisiz 3.kişilere aktarılmamaktadır. İşyeri bina yönetimi tarafından yerleştirilen kameralardaki görüntü kayıtlarınız sadece veri sorumlusu sıfatıyla işyeri bina yönetimi tarafından tutulmakta ve işlenmektedir.

  1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Şirket olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, şirketinizle ve/veya sizinle aramızdaki sözleşmenin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket'in meşru menfaati gereği sizden ve/veya şirketinizi temsilen diğer temsilcilerden/çalışanlardan talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin tarafınızdan ve/veya şirketinizin diğer temsilcilerinin/çalışanları tarafından bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi ve Şirket binasına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla fiziksel veya elektronik olarak topluyoruz. 

 Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5, 6 ve 8. maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir:

Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu başta olmak üzere şirketimizin tabi olduğu mevzuatta ve kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.  

  1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinizle ilişkili olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

 

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili, Verpak Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti.’ne yazılı olarak başvurmanız halinde, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde talebinize ücretsiz olarak cevap verilecektir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Bu hakları kullanmak için, https://www.verpak.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi adresinde yer alan kişisel veri sahibi başvuru formunu eksiksiz doldurup imzalayarak tarafımıza başvuru yapabilirsiniz. Başvurunuzu şahsen, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya Noter vasıtası ile yapacaksanız, başvuru formunun ıslak imzalı bir nüshasını Yassıören Mahallesi Hadımköy Caddesi No:190/1 Arnavutköy, İstanbul adresine, zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazarak bize iletebilirsiniz. Başvurunuzu 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan güvenli elektronik imza ile imzalanmak suretiyle yapacaksanız, e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazıp Şirket kayıtlı elektronik posta adresi olan “verpak@hs01.kep.tr” kep adresine gönderebilirsiniz. 

BAŞVURU FORMU

bottom of page