top of page

VERPAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve sair mevzuat çerçevesinde işlenecek olup, Şirketimiz kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunması için mümkün olan en üst düzeyde güvenlik tedbirlerini almaktadır. Amacımız işbu Aydınlatma Metni ile sizleri kişisel verilerinizin elde edilme yöntemleri, işlenme amaçları, aktarıldığı kişiler, hukuki nedenler ve haklarınız konusunda en şeffaf biçimde bilgilendirmektir.

 1. VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, KVKK uyarınca, Verpak Ambalaj Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (Şirket) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Şirket ile aranızdaki iş sözleşmesi gereği aşağıdaki kişisel verileriniz tarafımızca işlenebilmektedir:

Kimlik

Adı, soyadı, TCKN, kimlik seri no, doğum tarihi, doğum yeri, nüfus cüzdan seri no, anne adı, baba adı, medeni hal, nüfusa kayıtlı olduğu yer, fotoğraf, vatandaşlık bilgisi, imza.

İletişim

İkametgâh adresi, e-posta, telefon numarası, şirket içi iletişim bilgileri (dâhili telefon numarası)

Aile Bireyi ve Yakın Bilgisi

Çalışanın çocuk ve eşinin kimlik, iletişim ve eğitim bilgisi.

Özlük ve Çalışma verisi

SGK sicil no, pozisyon adı, departman ve birimi, bordro/maaş bilgileri, özgeçmiş, çalışana yapılan sosyal yardım bilgileri, işe başlama ve işten ayrılma tarihi, iş mülakatları ve değerlendirmeler, sosyal güvence bilgileri, izin/fazla çalışma/devamsızlık/kıdem süresi bilgileri, çalışma saatleri, şirket adına yapılan seyahatler/katılınan toplantılara ilişkin bilgiler, şirket kredi kartı harcama bilgisi,

Hukuki İşlem

Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler, yasal takip bilgisi

Görsel veriler

Kamera kayıtları

Risk Yönetimi

Talep ve şikâyetlerin değerlendirilmesi/raporlanması

Finans

Banka hesap no ve IBAN

Mesleki Deneyim

Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi, eğitim bilgileri, sertifikalar

Özel nitelikli veriler

Kan grubu, sağlık raporu, adli sicil kaydı

Diğer

Askerlik tecili, ehliyet bilgisi, ayakkabı numarası, giysi bedeni, boy, kilo, internet erişim logları, program erişim şifresi, gişe dekontlarındaki bilgiler

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda yer alan amaçlarla işlenmektedir:

İşe alım süreci; işe kabul ve girişleriniz için gereken işlemlerin gerçekleştirilmesi, kurumsal iletişimin sağlanması,

İş sözleşmesi gereğinin yerine getirilmesi,

Maaş ve hak edilen sair ücretlerin ödemesinin yapılması,

İşverenin hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi; özlük dosyasının oluşturulması, SGK, İşkur ve emniyete bildirimlerin yapılması, zorunlu bireysel emeklilik sigortası hesabının açılması, asgari geçim indiriminin hesaplanabilmesi, çalışanların izinlerinin takip edilebilmesi,

Zorunlu bireysel emeklilik sigortası hesabı açılmasının sağlanması,

İcra dosyalarına çalışanların maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılabilmesi,

Çalışanlara servis hizmetinin sunulması,

Çalışanlara masraf ödemelerinin yapılması,

Kendisine araç tahsis edilen veya kullandırılan çalışanın araba kullanmaya ehil olduğunun, ehliyetini herhangi bir nedenle kaybetmediğinin teyit edilmesi,

Kartvizit basımının sağlanması,

Outlook'a çalışan verilerinin girilerek çalışanın iş e-postasının oluşturulması,

Organizasyon ve etkinlik yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi,

Görevlendirme, eğitim, denetim vb. iş gerekliliklerinin yerine getirilmesi,

Memnuniyet anketi analizi yapılması,

İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, iş kazasının yasal bildirimlerinin yapılması,

Bina, müşteri ve çalışan güvenliği için kameralarla izleme faaliyetinin gerçekleştirilmesi, meydana gelebilecek her türlü olumsuzlukların önceden önlenebilmesi, olayların tespiti, içerden veya dışardan gelebilecek tehlikelere karşı güvenlik denetimlerinin sağlanabilmesi,

İşyeri dâhilinde internet ortamında suç işlenmesi halinde bunun tespiti,

Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

Acil durumda ilgili kişilerle iletişim sağlanması,

Resmi kurumlardan gelen soruların yanıtlanması,

Mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması,

Hukuki işlemlerin takibi ve yürütülmesi süreci,

Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hallerde hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

Verpak Ambalaj Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, Kişisel Verileri işleme amaçlarında değişiklik olursa veya yeni bir amaç ortaya çıkarsa bu amaç için veri işleme faaliyetine başlamadan önce, sizlere aydınlatma yükümlülüğünü ayrıca ve ivedilikle yerine getirecektir. Kişisel verileriniz yasal sürelere uygun olarak saklanacak, işleme amacı için gereken süre sonunda imha edilecektir.

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz; KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak; Sosyal Güvenlik Kurumu ve İşkur gibi kamu tüzel kişilerine, yurt içindeki kolluk kuvvetlerine, resmi kurum ve kuruluşlara, şirketi temsille yetkili avukatlara, şirketin hizmet aldığı mesleki danışmanlar ve muhasebecilere, şirketin çalıştığı bankalara, kullandığımız yurt içi serverlara (sunucular) aktarılabilmektedir. Kişisel verilerinizden gerekli olanlar, ulaşım, araç tedariki, kartvizit basımı gibi sebeplerle ilgili konuda çalıştığımız firmaya aktarılabilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, Verpak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, sizin adınıza hareket etmeye yetkili üçüncü kişilerden veya yasal mercilerden; iş sözleşmesi ve sair sözleşmeler, şirketle paylaşmayı tercih ettiğiniz özgeçmişiniz, özlük dosyasını oluşturan belgeler, şirkete gelen tebligatlar, şirkette düzenlenen tutanaklar ve raporlar, şirkette bulunan güvenlik kameraları gibi araçlar üzerinden ve şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5, 6 ve 8. maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir:

 • Açık rızanızın mevcudiyeti,

 • İş Kanunu, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu başta olmak üzere şirketimizin tabi olduğu mevzuatta ve kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinizle ilişkili olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili Verpak Ambalaj Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne yazılı olarak başvurmanız halinde, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde talebinize ücretsiz olarak cevap verilecektir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Bu hakları kullanmak için talebinizi, https://www.verpak.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi adresinde yer alan kişisel veri sahibi başvuru formunu eksiksiz doldurup imzalayarak tarafımıza başvuru yapabilirsiniz. Başvurunuzu şahsen, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya Noter vasıtası ile yapacaksanız, başvuru formunun ıslak imzalı bir nüshasını Yassıören Mahallesi Hadımköy Caddesi No:190/1 Arnavutköy, İstanbul adresine, zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazarak bize iletebilirsiniz. Başvurunuzu 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan güvenli elektronik imza ile imzalanmak suretiyle yapacaksanız, e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazıp Şirket kayıtlı elektronik posta adresi olan “verpak@hs01.kep.tr” kep adresine gönderebilirsiniz.

BAŞVURU FORMU

bottom of page